/M- 7fs BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;ot ver- sin aan Ln) 3gens bij 3ver het 3C1SJ4 Besloten wordt niet verder op deze zaak in te gaan, aangezien net Bestuur der Woningbouwvereeniging te gen grondafstand bezwaren maakt. jing van beslissing den Raad mede te deelen. ïsluit )mwisse- tot een Be declaratie wordt goedgekeurd :iet ver- L gronds nkoopen iet ma- -gen. :iet ver- Januari i aan de en Amster- 25 Rebru- eld.Hou- en even- nschri j- conver- gen een Datum 1955. n een ongerius s van een van B. verbree- uinen. Besloten wordt het B.&.Armbestuur medewerking te vra- gen tot afstand van het recht van erfpacht tegen re ductie van den canon. Van de aanbieding zal geen gebruik worden gemaakt Besloten wordt behoudens goedkeuring van den raad en de Gedeputeerde Staten aan den heer Insinger het voor stel tot grondruiling te doen als omschreven onder v plan B van het advies van den technisch ambtenaar Aan den raad voor te stellen te besluiten tot beleg ging der afgeloste bedragen in obligatiën leening Amsterdam 1955 a 4tegen den koers van 99xi*- 1 Iet betaling der vordering ad 1565,= wordt besloten, Besloten wordt om reden van de buitengewoon hooge kos- ion niet op het aanbod in te gaan. Hiervan mededeeling te doen aan den Technisch Ambte naar Q.w.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 52