Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 1016 IOI7 1018 IO19 1020 1021 kerkeraad Ohr.Ger,, kerk, Soest i.C.H.Gautier Blasweg 63, Soest ii .V.-uecL.Midden stand sbank, kan toor Soest B'sych.Beur .klinie Utrecht Hoofdbestuur dat. Verbond van Ge meente-ambtenaren te Utrecht J.PrangerSoest Korte innou zendt uitnoodiging tot bijwoning van de intrede van Bs .Bi jderuast in de Chr. ueref.kerk'op Vrijdag 4 October a.s. des avonds 7/2 uur. verzoekt verwijdering van een boom, staande vóór de ingang van zijn perceel. )e directeur van Gemeentewerken adviseer, (tot verplaatsing van dezen boom indien de daaraan verbonden kosten ad f.2«5^ vooraf bij den gemeente-ontvanger nor den gestort. bericht de uitloting van een tot het be zit der gemeente behoorende obligatie f.lOOG.-- 4 "/o gen.Rotterdam 19^7 n0* 05042^ welke obligatie per 1 kovember 1935 a pari aflosbaar wordt gesteld. deelt mede, dat Ghristiaan Gijsbert heulenwonende holonieweg 16 in hooge mate idioot is-, e 1 ke af'"ijicing het noodzakelijk naakt, dat hij verpleegd wordt in een krankzinnigeninrichting, liefst te Srraelo. Be kosten zouden f.630.-- per jaar bedragen (3e kïL. Gevraagd "rordt of de gemeente de kosten van verpleging in de inrichting oord" te Ermelo wil garandeeren. "Bozen- verzoeken naar aanleiding van een tot den heer Burgemeester gericht scarijvei, a.d.21 kebruari 1935 asn onderhoud voorl Voorzitter en Secretaris van het hoofd bestuur, waarbij zij tevens de belanden) van G'.G.J.van Iieijst met het college zouden willen bespreken. deelt mede dat in overlee -iet den tegen- woordigen bewoner wijzigingen in het door hem gebouwde pand a/d Soesterb. straat zijn aangebracht, in verband daarmede ordt verzocht in den thans bestaanden toestand geen verandering aan te brengen. Be directeur van gemee/ji tewerken brengt bij rapport van lo Sept|| '35 no. 19/H advies uit. Beslote vertege adressa Beslote ver 2 oei van fi Beslote doch he Beslote het kin inricht Beslote de Burc oe sprei aangele Be slote termen dat the treffer -een hit strelcke bouwwei -uangei I/IO46

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 531