*7*\ r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen besloten wordt dat iethouder de bruyn het college zal vertegenwoordigen» Hiervan meiedeeling te doen aan adressant besloten wordt adressant te berichten dat aan zijn verzoek zal worden voldaan na storting van een oedrag van f.2.59 bij den gemeente-ontvanger. besloten wordt bedoelde uitloting niet he: doch het bedrag als kasgeld te georuimen. te beleggen, besloten wordt maatregelen te treffen tot plaatsing van het kind inrichting, voor rekening van de gemeente. Christiaan uijsbert heulen in een krankzinnigen^,, besloten wordt adressant te berichten dat het college de burgemeester heeft gemachtigd tot het houden van een bespreking betreffende de in het schrijven vermelde /}Vv aangelegenheid, 7 j<r* besloten wordt Pranger te berichten dat het eollftgq termen aanwezig acht om aan zijn verzoek te voldoen, dodji^. dat thans gehandeld zal worden overeenkomstig ae desbe- I treffende bepalingen van de voningwet. De Dir.v.gem.wer-j ken hiermede in kennis te stellen en opdracht te ver strekken datgene te verrichten wat noodig is om het bouwwerk in overeenstemming te brengen met de aan Lranger verleende bouwvex'gunning d.d.5 April 1935» a0* I/IO46 1 jl d H 0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 532