Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Korte inhoud Datum 1022 1023 1024 1025 -ir.ge:. .werken 3e afd.ter secre tarie j 1-41 om-v. Ur a cht 22, Amersfoort oir.gen. werken (biedt ter vaststelling aan het le supple- toire kohier schoolgeld 1934/35» eeA totaalbedrag van f.310.05, alsmede een Isuppl.kohier schoolgeld over 1933/34, ten bedrag van f.144.40. iverzoekt in beginsel vergunning om op het- achterterrein van perceel sectie m no.lCü9 een landhuisje te mogen bouten, toe dir.v.gem.oerken brengt bij rapport van 13 September 1935» no.3/29 af-wijzer, advies uit. verzoekt te mogen vernemen of de werk- zaa., heden te verrichten door ambtenaren jen werklieden van den dienst van gemeen tewerken bij de op 3 October a.s. te houden luchtbeschermingsdag moeten rordefl aangemerkt als "dienst" biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken 0::; bouwvergunning vergezeld van de noodige tee^eningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 533