Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1026 1027 1023 1Cp1 OirGemeentewerker} Evix ïh.<J .h'skens k'.Dorlanct. naul Jkrugerstraat 24, Leiden 1029 10J0 10^2 AG AV S boes- terberg. p.E.de Vlieger, Eikenlaan 2, Hil versum kevr.1'rillevitz- Heijboom, 's-Gra- v en ha ge De Voorzitter. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de nöodige teekeningen en adviezen. it de ge- vraagt of het mogelijk is, dj jmeente thans reeds Gen eigendom van het perceel Öino. 161-9, gelegen aan de Von dellaan en toebehoorende aan L.tf.v.d iToorn in eigendom zal verkrijger verzoekt de tusschehkomst van het collej ge inzake de onderhoudsplicht van zijn zoon U.Dorland, tijdelijk werkzaam bij gemeentewerken vraagt beschikbaarstelling van het gym nastieklokaal en brandweercentrale te Soesterberg op 7 er 8 Rovember a.s. in verban'; met de viering van het lustrum der Vereeniging. J verzoekt spoedige verbetering van den I Braamweg, alsmede van de z.g. trottoinj De Directeur van Gemeentewerken brengt i hieromtrent advies uit bij schrijven i dd. 20 September 1935, no.1044. I zendt gezegelde verklaring van grondai'-f I stand aan de. Van ./eedestraat ter breed s te van 3 meter van het perceel sectie A.no.2031 (kernland) zulks ter verbree ding van den .Rijksweg. vraagt machtiging den heer G.k.Veenstr verlenging van ziekteverlof te verlee- nen wanneer een geneeskundige verkla- ring zal worden ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 537