L<f- l a/V. ver- ild van ;en van het le Von-j vd et colle an zijn aam bij het gym-f ale te a s in lustrumi BESLISSING Afdeelinq Aanmerking? Gelet 55/97 ten de 2/551 on het advies van .Douw- en Woningtoezicht nos. -j-cn 55/1 54, 55/1 55, 5.5/156 en 55/127, wordt beslo- aanvragen nos. in te willigen. 1/1099, 1/1 145, 1/'11441/1145 en besloten wordt adressant's schrijven te beantwoorden met de mededeeliiig, dat de gestelde vraag in overwe ging zal worden genomen, zoodra liet ontwerp-uitbrei- .din^splan door den Raad is vastgesteld. Deze vaststel ling is binnen zeer korten tijd te verwachten. Aan adressant mede te deelen, dat van de zijde van het; college geen dwang kan worden uitgeoefend, doen dat den Directeur van u-emeentewerken zal worden verzocht de omstandigheden m den Driel vermeld onder de aan dacht te brengen van den werknemer iM.Jorland, zoon van adressant Cegeh beschikbaarstelling van beidé lokalen bestaat /en bezwaar mits het Bestuur van de Vereeniging in :verleg en met samenwerking van den Commandant der brandweer zorg draagt voor een goede berging van de irandweermaterialen. Voorts dienen deze maoc^ialen op november wederom in de centrale te worden opgeborgen. an den rottoi/l 1 brengt ■i jven gronüur >r bre a sectie /erbree- Jesloten wordt adressant te berichten dat met zijn bei iwaren rekening zal worden gehouden bij de algelieele t„erking van den weg. ioM. iut Hllo Desloten wordt aan den Raad voor te stellen de stroo, ronds in eigendom te aanvaarden en wel onder de ge- ruikelijke voorwaarden. tfeenstr®! „e machtiging wordt verleend. verlee- S verkla- 1 £T0 L 0 - I -Mt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 538