Volg- num- Afzender of voorsteller mer 033 1034 1035 IO36 1037 IO38 DirGemeentewerke Datum Minister van So ciale Zaken Den Haag. Centraal Bureau voer verificatie G.LleeksnaHost- weg 58, Soester- berg G.J.E.van Leijden e e s p De Voorzitter Korte inhoud eelt mede dat vï.A.Pohl, Amsterdamsche- traatweg 144b, te Utrecht, ontheffing ^ehoeft van het bepaalde in art.8 der bouwverordening zulks ten behoeve van Gen bouw van tweemaal een dubbel woon huis op een terrein gelegen aan den Ver lengde Postv/eg kadastraal bekend gemeen te Soest sectie E.no.2113* Te dezer zake wordt geadviseerd de ge vraagde ontheffing te verleenen onder voorwaarde van storting in liet wegen fonds van een bedrag van 937,50 zijnde V.800,= voor aanlegkosten en ƒ.137,50 tand van perceel voor onderhoud, alsmede van af en ter strook grond van voornoemd oppervlakte van 112,5 M2 :1aelt mede, dat tegen opneming van T Joustra in de steunregeling in beginsel geen bezwaar bestaat en zoude gaarne vernemen of het College termen aanwezig acht Joustra in de steunregeling op te nemen, en tijdstip zoo ja, met ingang van welk zendt rapport betreffende de contröle i°r jaarstukken 193^ der woningstich ting "Ons Belang" te Amersfoort. vraagt vermindering van de pachtsom treffende het tenburglaan parkeerterrein aan ae be- Ba- verzoekt adhaesie te betuigen aan zijn bij de Kroon ingediend beroepschrift haar aanleiding van de door Ged.otater. dezer provincie geweigerde vergunning tot het in werking brengen van een nachtautobusdienst Amst erdam—Ame1s f ocrt-ï/ouöenberg-Ede-Arnhem deelt mede dat gebleken is dat de t.b.ei patiënten Marinus de Kuig en Teunis vr Poolen, voor de verpleging van welke personen in «en sanatorium voer den duur van G maanden onderscheidenlijk bi besluit van B« en W* van 15 Attgastus en van 18 September j.1. een bijdrage aX[i de gemeentekas werd verleer d van ƒ411, k en van ƒ603,90, eerst op 6 September en; op 27 September zijn opgenomen. Om ad- neslot van he' bouw v, no211 van st fonds percee beslot de ste le ge v de ste Jen Mi; Van he te zen gel ege. Beslot beschi geen r de pac heeft Beslot ge zie van ad Ueslot' iage g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 539