&U./J rsesloten wordt asn W.A.Pohl ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.Ö der bouwverordening voor den bouw van 2 x een dubbel woonhuis op perceel sectie li. no.2113 gelegen aan den Verl.Postweg onder voorwaarde van storting van een bedrag van ƒ.937,50 in net Wegen fonds en van afstand van een strook grond van voornoemd perceel ter oppervlakte van 112,5 M2« f. ntf >fi de steunregeling en hiervan mededeeling te den Minister. loen aan Van het rapport wordt kennis genomen en Gesloten het te zenden aan de Pinanciëele Commissie (woningbouwaan- k, gelegenheden). Besloten wordt den Raad voor te stellen afwijzend te beschikken op het verzoek van adressant aangezien er geen redenen zijn tot vermindering van de pachtsom en de pachter de gevolgen van zijn inschrijving zelve heeft te dragen. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het Collej ge zich onthoudt van een adhaesiebetuiging ten aanzien van adressant's beroepschrift bij de kroon. «esloten wordt het lage gevoegd, vast ontwerp-besluithiernevens te stellen. ils bi.ir fJr.ito' SSÖ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 540