Afzender of voorsteller num mer 1 039 1040 1041 1042 104^ 1044 i-'.P.Kieveen van Dijkum te Soest Ri jwi elpac' vereeni ging "Iu.L.0." te Zeist Centraal Verifica tiebureau 1,ed.Bond van Ge meente-ambtenaren I en andere bonden.! M.A.Vlugter e.a. bewoners ilhel- minalaan, Soest. H.J.Gasille, Lid van den Raad. Korte innou nir.istratieve redenen zal het gewenscht zijn in de terzake genomen besluiten wijziging tQ brengen en wel in dier vos e dat voor beide patiënten voorloopig voor de verpleging gedurende het restei jrende gedeelte van het dienstjaar 1935 jeen bijdrage wordt verleend. verzoekt in de hem dd.13 Pebruari 1935 Ie afd. no.3Ö33, verleende vergunning ingevolge de bioscoopwet enkele wijzig gen aan te brengen. De Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest, de Ji jrecteur van Gemeentewerken en de Inspe jteur van Politie brengen te dezer zake gunstig advies uit. zendt rekening van ontvangsten en uitg, ven harer vereeniging over het jaar 19 alsmede de begroeting voor het jaar 19 zendt proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-ont vanger op 23 September 1935- aoet toekomen een afschrift van een aai de dagbladpers aangeboden artikel, waai in de zienswijze der commissie van sa menwerking uit oovenoedoelde organisa ties is weergegeven t.a.v. de circulai re van de regeering, welke tot 200 ge meentebesturen is gericht. Verzoeken verbetering van den rijweg er. de vcetpai en der ,/ilhelminalaan. Omtrent deze aangelegenheid wordt advi (uitgebracht door den Lirecteur van Ge meentewerken bij schrijven dd. 28 bept 11935, no1061 zendt een geteekende verklaring van de bewoners der betrokken perceelen aan de Van weedestraat, waarin zij de ge vraagde zekerheid geven voor de riohti- ge betaling van het verschuldigde bedi üesloter len coni lige hr£ van Geme no. 3833/ 1935 no. Van de 1 nis gene aan den Van het wordt bc gen van- Van rievt Beslotei College weg en 1 dra volt üesloter gegeven teur var heden ui

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 541