/foe/3 'vjr wenscht iten ier vo< locpig rest ei r 1 935 i 1955 nr.ing wijzig t der de Bi- In spet r zake m uitg, aar 19 aar 19 ïmmg ite-ont- een aai ;1waai ran sa- ranisa- Lrculai- 200 ge- ijweg er. dt advi van Ge- 28 Sept. .besloten wordt de vergunning te wijzigen en a n te vul- i'oh «0 len conform oe adviezen van den Commandant der Vrijwilr I31S33 lige Brandweer, Inspecteur van Politie en den Directeur van Gemeentewerken, respectievelijk dd. 12 Sept. 1935, no. ^8^3/17, dd. 26 Sept. 19^5, rio •pbJï/lQ en dd.25 Sept- 1955 no. 3833/17. Van de rekening 19p4 en de begrooting 1955 wordt ken- fgJLS nis genomen en besloten hiervan meaedeeling te doen aan den Raad. /d>Jr Van het proces-verbaal wordt kennis genomen. Voorts wordt besloten dit proces-verbaal ter kennis te oren- gen van den Raad. Van nevenvermeld schrijven wordt kennisgenomen Besloten wordt a-n adressant mede te deelen, dat het College overtuigd is van den slechten toestand van dei.: weg en verbe eringen daarin hoopt aan te brengen, zoo-j dra voldoende middelen daarvoor aanwezig zullen zijn. HHJ vin (i;J'oesl0"ten v°rdt adressant mede te deelen, dat met de egeven verklaring genoegen wordt genomen en den Direc-J- eur van Gemeentewer heden uit te voeren. 'de'"3"- lteu:r van Gemeentewerken opdracht te geven de werkzaam- 3 richti- :;de bedil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 542