Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer K orie i n o u IO47 .Oir »Gem. merken 1048 IO49 J.H.Isings,Aolonie weg 6, Soest Oir.Gem.werken IÜ5G IO51 H.Wiltschut, Amers' foortschestr.71te Soesterberg tl.Bo sser t deelt mede dat A.M.Luy"ben, Nieuweweg $6, zonder vergunning is "begonnen met den verbouw van zijn perceel» Te dezer zake wordt geadviseerd Luy"ben aan te schrijve binnen 14 dagen zorg te dragen voor het indienen van een volledig verbouwings plan. verzoekt maatregelen te treffen tegen de oprichting van een z.g. autokerkhof aan den Kolonieweg. Oe gemeentepolitie brengt hieromtrent rapport uit. deelt mede dat Chr.;.7egerif te Soesterbei^ ontheffing behoeft van het bepaalde bij art.8 der Bouwverordening t/b van den bouw van een enkel woonhuis aan den Schoalweg op perceel sectie E no.1000 en '1208 ged. Te dezer zake wordt geadviseerd ontheffing te verleenen onder voorwaarde dat f.290.-- n.1. 16 x f. 16.JO is f.248.- voor aanlegkosten en 16 x f .2.62/2 is f.42.voor onderhoud in het Wegenfonds wordt gestort. verzoekt aan den Baad in beginsel toe stemming te verleenen om af te wijken van de bebouwingsvoorschriften welke gel den voor de terreinen gelegen aan den iSchoolweg kad.bek.sectie E no.1208, 1.000 en 1001. Be -Oir.v.gem.werken deelt bij schrijven van 4 October 1935» no.29/65 mede, dat bij de thans ter visie gelegde wijzigingen in het ontwerp uitbreidings plan rekening is gehouden met adressants wenschen. Afgezien van de door G.S. goed te keuren verkoop van perceel sectie E no.1000 bestaat dus thans geen bezwaar meer tegen den voorgenomen bouw. verzoekt met ingang van 1 ITovember a.s. wegens gezondheidsredenen eervol ontslag als commies ter secretarie en als ambte naar belast met het toezicht der /erk- loozenkassen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 547