ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinger 3esloten wordt A.k.Luyben aan te schrijven binnen 14 lagen zorg te dragen voor het indienen van een volledig rerbouwingsplan. 3esloten wordt nevenvermeld verzoek in handen te stel- i? Len van. de Commissie voor de strafverordeningen. besloten wordt aan Chr. .'egerif te Soesterberg onthef- 'ing te verleenen van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverordening voor den bouw van een enkel woonhuis i/d Schoolweg op perceel sectie E no.1000 en 1208 ged. mder voorwaarde van storting in het /egenfonds van jen bedrag van f.290.zijnde f.248.voor aanleg- costen en f.42.-- voor onderhoud. Js lesloten wordt adressant mede te deelen dat met zijn Ax- ienschen rekening is gehouden bij de aangebrachte lijzigingen van het ontwerp-uitbreidingsplan. Sesloten wordt den heer H.Bossert met ingang van 1 ho- Lj vember 1935 eervol ontslag te verleenen als commies ter secretarie en als ambtenaar belast met het toezicht der ij. «tr/rj; ferkloozenkassen. \/W. fr' ju

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 548