Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Korte i n h o u IO52 IO53 IO54 IO55 IO56 H.Bossert H.Bossert T e chn .Amb t e naar "b/h Gasbedrijf dhr«van den Brande Ier, Birkstraat, te Soest Ver.v.Ned.Gemeenten afd.Utrecht 1057 R. C.v.Suydam verzoekt aan den Raad hem ingaande 1 November a.s. wegens gezondheidsredenen eervol ontslag te willen verleenen als secretaris-penningmeester van Maatschap pelijk Hulpbetoon in tijd.dienst. verzoekt aan den Raad hem ingaande 1 No vember a.s. wegens gezondheidsredenen eervol ontslag te willen verleenen als agent van de arbeidsbemiddeling. verzoekt machtiging tot uitbetaling van reeds verricht en nog te verrichten overwerk door het administratief perso neel. verzoekt in principe wel te willen uit spreken dat bij verkoop van de aan hem jin eigendom toebehoorende perceelen [sectie C no.1951, 1952 en 1953 ged. ge- jlegen aan de Bartolottilaanvoor het op perceel sectie C no.1954 gebouwde boer derijtje, een uitpad van uiterlijk 3 ineter wordt gereserveerd en de rest van jden grond als bouwterrein wordt bestemd. Be dir.v.gem.werken brengt bij rapport van 3 üctober 1935» no.5/1» advies uit. verzoekt vóór 15 Gctober a.s. mede te deelen of de gemeente bereid is, subsi diair of het college bereid is te bevor deren, dat de gemeenteraad besluite van den bestaanden keuringsdienst voor waren te blijven deel uit maken. Opgemerkt wordt dat de kosten voor de gemeente in totaal niet meer zullen bedragen dan het gemiddeld bedrag dat tot dusver in de kosten van den tegenwoordigen keurings dienst voor waren wordt bijgedragen. [verzoekt na een verleende ontheffing ing. art.15 der Bouwverordening te besluiten ft01 verkoop van het aan de Schrikslaan gelegen terrein kad.bekend als sectie H no.55^6*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 549