BESLI SSI N f i Afdeeling en Nc Aanmerkingen oornemen W. om schen) iburgh Lgen naar ervoer .ng van de l der wa- :hieden ;r worden sn college rderheid rzoek, Lng van het jaar verzoeken 3ige tee- en tegen naar Kijks bedrag eve van Wordt goedgekeurd Op grond, dat slechts eenige maanden geleden een nieuwe salaris en loonregeling is tot stand geKomen waarbij met alle factoren inzake de bezoldiging van het personeel is rekening gehouden, besluit de ver gadering omtrent korting geen concreet voorstel te doen. Ingevolge de goedkeuring van G.S. dd. 8 Januari 1935, 2e afd.no.41/28 werden de vergunningen verleend onder de nos. 2/228, 1/8691/450.1/854en 1/1012. V1 Besloten wordt aan den Minister te verzoeken het aan- U* tal arbeiders terug te willen brengen tot 6 arbeiders nu de gemeenteraad het erediet ad 6000,= op de helft A. heeft verminderd. Besloten wordt: ni a de kosten wegens verlenging van het buitenlandsch paspoort niet voor rd^fning der gemeente te nemen, aangezien de houder der pas voor particuliere doel einden gebruik kan maken, b. de opgelegde boe"Zen wegens wetsovertredingen dienen door de overtreders worden betaald, en worden niet door de gemeente vergoed. de kosten wegens aankoop van een lichtdrukraam af komstig van den technisch ambtenaar zelve worden niet betaald, aangezien de aankoop noch door het college,noch door den wethouder vooraf is goedge keurd. de overige gedeclareerde bedragen worden goedge keurd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 54