BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den Baad voor te stellen den heer Bossert J met ingang van 1 -November 1935 eervol ontslag te ver- leenen als secretaris-penningmeester van Maatschappelijk Hulpbetoon in tijdelijken dienst. Besloten wordt den Baad voor te stellen den heer H. Bossert met ingang van 1 November 1935 eervol ontslag te verleenen als agent van de arbeidsbemiddeling. Besloten wordt den Technisch Ambtenaar te machtigen fyA 0e^Xf tot uitbetaling van een bedrag maximaal ad f.15^.-- Vïr Besloten wordt adressant mede te deelen, dat de verga- V-oJltL. dering van oordeel is, dat niet aan het verzoek kan worden voldaan en zich omtrent de motieven tot deze afwijzende beschikking kan vereenigen met het advies van den Bir.v.Gem.werken d.d.7 October 1935 no.4173/2 Besloten wordt mede te deelen, dat het college bereid is te bevorderen van de bestaande keuringsdienst te blijven deel uitmaken echter onder voorwaarde, dat de uitgaven voor de gemeente niet hooger worden dan tot heden het geval was, en pogingen zullen worden aange wend om te komen tot bezuiniging betreffende den keuringsdienst. V k aJj- rit]. Besloten wordt om, zoodra de Baad de noodige ontheffing ingevolge art.15 der Bouwverordening zal hebben ver leend, de grond te verkoopen tegen f.2.75 Per M2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 550