Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Ko e i n o u mer IO58 1059 1060 1062 1063 Dir .gem.werken -^iv .Assurantie Baatschappi jen ÏÏ.V.Hed.Hidden- standbank te A'danl, kantoor Soest 1061 Dir.Gem.werken C.PulLtKoppen laan 2,S'berg Best.d.Ver."Een School rn/d Bijbel te Soest" 1064 Eed .R.K.Bond van ISverheidspersoneelj |"St.Paulus" te s-Gravenhage verzoekt een aanvullend crediet van f.150.-- voor de vervanging van den werkman van Pulpen, die wegens ziekte verhinderd is zijn werkzaamheden te vei richten. :doen aanbiedingen voor de verzekering van gemeente-eigendommen tegen brand schade. bericht de uitloting en aflosbaarstellij :per 1 Hovember 1935 f.1000.4 :/o obli gatie Koord-Holland 1916 no.19474, be- hoorende tot het effectenbezit der gemeente. bericht omtrent de schatting van een ge> deelte der speelplaats behoorende bij de H.K#Jongensschool. verzoekt aan den Raad ontheffing van ar' 15 der Bouwverordening, zulks voor den den bouw van 3 woningen onder een kap op perceel sectie E no.175^ en ^934 Ged< gelegen aan de BanningstraatBe dir.v. Gem.werken adviseert bij schrijren van 3 October 1935, no.4/10, ontheffing te verleenen. bericht dat op de U.L.0.school wel eens een leerling is opgeleid voor het diplo |ma B, doch dat daarvoor present exem plaren zijn gebruikt. verzoekt om den leerling-fitter h'.C.van den Berg, thans op arbeids-overeenkomst bij het gasbedrijf werkzaam voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking te doen komen en voorts hem bij het berei- jken van den 23-jarigen leeftijd het iminimum-loon toe te kennen van de loon- groep vaklieden. Beslc gemel f.150 Beslo firma Van d beslo te be Van d< wordt thans Beslol heffir in het no.4l£ Beslo- voorgi Beslo- geen 1 i.'.C ,V2 rappo] d.d.3( vereei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 551