Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte o u 1065 1066 IU67 1068 Voorzitter Rij ksinspectie w.V. Veenendaal Ged.Staten H.M.Iermeulen Tusschen de Dennen 11, Zeist IG69 Voorzitter deelt mede dat de heer D.A.de Bruyn dit jaar moet aftreden als lid van den Raad van Commissarissen der M.V.Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest en dat volgens het bepaalde in art.4 der tusschen de gemeente en de H.V.Centr. Slachtplaats gesloten overeenkomst de "benoeming van een Commissaris zal moete geschieden door genoemde H.V. uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door den gemeenteraad. Toepassing regeling ziekenfondsen op "bi, de werkverschaffing geplaatste werkloo- zen. zijn van oordeel, dat het raadsbesluit van 28 Juni 1935» le afd.nr.38lO, streis kende tot opneming van het aan te legge le Heeserlaantje in het Wegenfonds tot moeilijkheden aanleiding kan geven en verzoeken daarom te berichten na bedoe] de moeilijkheden te hebben overwogen. maakt bezwaar tegen het verlee^en van bouwvergunning op den grond voor perce« Hieuweweg 22 kad.bekend sectie 0 no»33- ged. De dir.v.gem.werken brengt bij raj port van 5 October *35» no.1/1021 te dezer zake advies uit. deelt mede, dat het Hoofdbestuur van h< Hat.Verbond van Gemeente-ambtenaren in een bespreking op 8 dezer heeft verzocf de bezoldiging van den Techn.Ambt. 3e klasse van Heyst eenigszins te herzien aangezien deze ambtenaar als gevolg vai zijn tijdelijke aanstelling op een wede van f.2000.in werkelijkheid f.400.-- minder ontvangt dan voorheen. Verzocht wordt een overgangsregeling voor dezen ambtenaar vast te stellen. i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 553