BESLISSING Afdeelina A Aanmerkinqen en No. Besloten wordt den rcaad voor te stellen de navolgende V voordracht op te maken en aan het Bestuur der Centrale Slachtplaats voor het doen eener keuze aan te bieden tw». j y 1. h.A.de Bruyn. 2. J.van de Ven. 3. A.Endendijk. Besloten wordt aan de plaatselijke doktoren een vragen- tyJA. lijst ter invulling toe te zenden ter zake de zieken fondsen en deelneming daarin door werkloozen. M Besloten wordt aan de Ced.Staten te antwoorden dat het de bedoeling is het le Heeserlaantje na overdracht van den grond bestemd voor wegaanleg, den weg te egaliseeren en van een zeer voorloopige verharding te voorzien door middel van kolensintelszoodat nimmer sprake kan zijn van een kunstweg. Besloten wordt het bezwaar als ongegrond te verklaren, op grond dat het bestaande perceel eigendom van recla- mant wordt geacht gebouwd te zijn aan den voor dat per- '//au. ceel loopende zandweg, tevens als uitweg dienende voor zijn eigendom. Besloten wordt het Hoofdbestuur te berichten dat het L/S~ College voorloopig geen vrijheid kan vinden ten behoeve van bedoelden ambtenaar een andere regeling bij den x Baad aanhangig kan maken. ijfy T t o c>"r» "i ritni 1 1 i nc na c* 70hHon 4- o -r» vo 1ra o 71 a Von

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 554