Volg- num- Afzender of voorsteller i Datum mer IO7O 1071 IO72 i°73 J.C.de Haas,Maliej- baan 39» te Utrecht Dir.Gem.werken Huize de la Salie Internaat voor achterlijke j ongens Dir.Gem. werken Korte innou verzoekt namens zijn opdrachtgever (W.A.Pohlj voorloopig vergunning voor den "bouw van 2 dubbele woonhuizen a/d Verl.Postweg. De dir.v.gem. werken deelt bij schrijven van 4 Qct.'35 no.31/152 mede, dat, zoodra in het wegenfonds is gestort de onderhavige bouwaanvrage kan worden behandeld, aangezien de thans ter visie liggende wijzigingen in het ontwerp-uitbreidingsplan de aanvanke lijk bestaande bezwaren opheffen. doet een voorstel met betrekking tot berging van de motorspuit te Soesterberg verzoekt aanvullende subsidie van f.0.30 per dag voor opname van pupil H.W.Wolf- sen in bovenvermelde inrichting. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslot in beh Beslot' spoedig gaan ei credie' Beslot' zoeken de biji Gelet 1 Octobe] besloti in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 555