Volg- num- Afzender of voorstefler Datum mer Korte inhoud IO74 Heemraadschap de Hem, te A'foort IO75 Commissie Grond bedrijf IO76 Dir,v.Gem.werken IO77 IO78 Commissie Grond bedrijf Commissie Uitbrei dingsplan en Grondbedrijf IO79 Commissie Uitbrei dingsplan en Grondbedrijf Hendt ontvserp ter herziening van de Keur of Politieverordening op het onder houd en de schouw der waterleidingen, iwaarvan het beheer, toezicht en de zorg voor het onderhoud, ingevolge art. 1 Letter A van het Reglement van'het Heem raadschap van 1.3 H0V.187G aan het Heem raadschap is opgedragen. adviseert niet tot aankoop over te gaan van grond (eventueel met boerenbehuizingj nabij de Beukenlaan, welke grond door notaris Lammers op 15 October 1935 zal 'worden verkocht. bericht, naar aanleiding van het desbe treffende verzoek van L.F.G.Lemmersdat geen bezwaar bestaat tegen verhuring"van een stuk gronds, groot ongeveer $06 M2, jkad.bekend als sectie -L.no.2O5C 8e' legen achter het perceel Bosstraat 31 en 'grenzende aan de spoorbaan Baarn-Utrecht. Ue commissie Uitbreidingsplan en Grondbe- Idrijf kan zich met een verhuring overeen komstig de regelen van het raadsbesluit i.d.13 Maart 1935» le afd.no.3879 ver eenigen. kan zich vereenigen met verhuring van jhet nabij de Bosstraat gelegen perceel L no.795 aan Th.'Volfsen overeenkomstig de regelen van het raadsbesluit d.d. 13 Tiaart 1935» ls afd.no.3879* 1 geeft in het belang van een spoedige verhuring van bouwgronden in overweging om den Raad voor te stellen in zijn be sluit d.d.13 Maart 1935» le afd.no.3879 sub I de woorden "na overleg met de Com missie van bijstand Grondbedrijf" te schrappen. geeft in verband met de beëindiging van de huur van het aan den Akkerweg gelegen perceel H no.878 op 31 december a.s. in overweging den huurder te vragen of deze tot wederinhuring bereid is onder dezelf voorwaarden en tegen dezelfde huursom.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 559