Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 122 Technisch Ambte naar bouw- en woningtoezicht 18 Jan» '35 rapporteert, dat J.Casteleijn,wonende te Soesterberg, Amersf.str12 onthef fing behoeft van art.4 kolom IV en Y der Bebouwingsvoorschriften,voor den bouw van een werkplaats met 8 b^ptes op een terrein, gelegen aan de Banning straat kadastraal bekend in sectie E. 1261, welke ontheffing mogelijk is,in verband met het bepaalde in art.2 sub 8 dier voorschriften. Geadviseerd wordt de noodige onthef fing te verleenen onder de door hem voorgestelde voorwaarden. Beslot? ilededee met hel aan de daan, 1 hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 55