V tJ. I SLISSING Afdeeling Aanmerkingen Ke nni sge nomen Jj- Conform, het advies van de commissie wordt besloten niet tot aankoop over te gaan. Voorts zal deze aangelegenheid kunnen worden gedeponeerd. Besloten wordt het perceel gronds aan belanghebbende te verhuren voor het geval van hem bericht tot aanvaarding dier huur inkomt. Vethouder de Bruyn vestigt er voorts de aandacht op dat het de voorkeur verdient bij het verhuren van grond vooraf te overwegen of het, inver- band met de geringe huur die vaak ontvangen wordt, niet wenschelijker is het perceel grond ter beschikking te stellen van werkloozen voor den verbouw van aaraappelen; enz. 1/ Jr 'V haII- Conform het advies van de Commissie Grondbedrijf wordt on besloten tot verhuring van het nabij de Bosstraat gele- W gen perceel sectie u.795 aan Th.tfolfsen overeenkomstig de regelen van het raadsbesluit van 13 lkrt .1935» afd. no.3879. Conform het advies van de Commissie Uitbreidingsplan en V Grondbedrijf wordt besloten. Besloten wordt aan den huurder te vragen of hij bereid is tot weder inhuring onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde huursom. D Va (V A\' "Wo iX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 560