Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1080 1031 1032 1033 d.van der leek, te Soest. - Oir.gera. werken 3e afd.ter Secre tarie Gemeentesecretaris' deelt mede dat hem het voorstel van B. en wegens hetwelk hij de volledige kosten zou moeten dragen voor het maken van een volledig stuk geraeente-riool in gemeentegrond lang3 de Hartmanlaan in de plaats van de thans bestaande greppel, welke op zijn perceel aan genoemde laan ligt, zeer onbillijk voorkomt, en is be reid in de kosten eener rioleering een bijdrage te verleenen van maximaal f.125. Oir.v.gern.werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven d.d, 8 October 1935» no.998. deelt mede dat Chr.Wegerif, Amersf.str. 113» te Soesterberg, ontheffing behoeft van het bepaalde in art.8 der bouwveror dening, zulks tenbehoeve van den bouw van een dubbel woonhuis aan den Schoolweg op jperceel sectie B.no.1208 ged. Te dezer izake wordt geadviseerd ontheffing te ver leenen onder voorwaarde van storting van f.413.25 in Het /egenfonds zijnde 22.80 x f.15.50 is f.353.40 voor aanlegkosten jen 22.80 x f.2.62/2 is f.59*85 voor on derhoud doet toekomen een rapport van den gem» controleur aangaande den vermogenstoe stand der familieleden, die ingevolge jde artt.376-377-378 en 383 van het B..V verplicht zijn tot onderhoud van de krankzinnige 7/a.v.d.Griftv.D0orn deelt mede, dat de heer Grootewal namens A.G.A.V.S. door zijn tusschenkomst het verzoek doet, ter gelegenheid van het lustrum der Yereeniging en in verband imet te houden wedstrijden nog een zilve ren medaille beschikbaar te willen stel den. Bij besluit van het College d.d.31 |Aug. j.1. weri enkel een bronzen medaillp beschikbaar gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 561