i Volg num mer 1084 1085 Afzender of voorsteller Datum Gemeentesecretarie lïed.R.K.Bond van overheidspersoneel "Sint Paulus" Korte mnou adviseert de Bureel -Yabtenaar J.J. Gerritse Ingaande 15 üctober 1935 aan te wijzen als controleur der gemeente belastingen. doet toekomen een afschrift van een aan de dagbladpers toegezonden bericht be treffende de op 4 üctober j.1. gehouden hoofdbestuursvergadering van den bond "St.Paulus". Be sl de 1 geme Kenn 1086 IO87 1088 IO89 Commissie Uitbrei dingsplan en Grondbedrijf G.Vastenburgte Amersfoort Y.Boonekamp, ver lofhouder i/h A. A. liil.Tehuis te Soesterberg Y.Boonekamp, ver lofhouder i/hS, K.Mil.Tehuis te Soesterberg adviseert aan lil Aaldeway, Rembrandtlaan 12 een achter zijn perceel gelegen strook gronds, groot i 75 ^2 en kad. bekend als sectie H.no.5488 ged. te ver- koopen tegen een koopsom van f.2.per k2, onder voorwaarde van oprichting en onderhouden van een afscheiding, voor welken naleving een boetebeding ware op te nemen. verzoekt aan den Raad ontheffing van het verbod tot het oprichten van een rookerij van vleeschwaren in perceel van Lenneplaan 25» kad.bekend in sectie C.no.1564. Te dezer zake wordt advies uitgebracht door den Commandant der ^rij willige Brandweer van Soest en den di recteur van gemeentewerken» verzoekt wegens afstand van zijn verlofj A.geldende voor de benedenlocaliteit van het R.K.Mil.Tehuis te Soesterberg 1 terugbetaling van het verlofsrecht over het nog niet verstreken verlofsjaar lhov135 t/m 30 April 1936). doet afstand van zijn verlof A geldende voor de beneden localiteit van het K.a.,' Ai 1.Tehuis aan de Rademakerstraat te Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 563