ESLISSiNG Afdeelina A Aanmerkinqen en No. gesloten wordt de bureel-ambtenaar J J.G-erritse ingaan-Z/x de 15 üctober 1935 aan te wijzen als controleur der r' gemeentebelastingen. .kennisgenomen -?2 Besloten wordt den Kaad voor te stellen aan m.Kaldeway te verkoopen een achter zijn perceel gelegen strook gronds, groot 75 12 en kad.bekend gemeente Boest, sectie H.no.54-88 tegen een koopsom van f.2.-- per 12, onder voorwaarde van oprichting en onderhouden van een afscheiding, voor weinen naleving een boetebeding van f.100,zal worden opgenomen. V- a At' *tth 'tan den raad voor te stellen geen ontheffing te ver- \P- Leenen, aangezien door het veelvuldig verleenen van de ontieffing der betreffende verbodsbepaling, deze bepa- ling tot een doode letter zal worden gemaakt, voorts ware te dezer zake tevens te wijzen op het ontwerp- uitbreidingsplan zulks overeenkomstig het advies van den directeur van gemeentewerken. Tot terugbetaling van het verlofsrechtover het nog niet verstreken verlofsjaar, zijnde f.12.50 wordt besloten. u. 1/ V ilnU Tot intrekking van het op naam van Y.A.Boonekamp overgeschreven verlof A wordt besloten. Co

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 564