Volg num mer Datum Korte inhoud IO9O IO9I IO92 IO93 IO94 IÜ95 IO96 Bir .v.Gem.werken C.'.Tijnands-^iken laan 37> Soest C omvSame nw erking der -Ned.Bond van G em. airïb t e nar e n Mat.Verb .v.gem. ambtenaren, Alg. Hed .Poli tiebond en Alg.Bond van Prov.personeel Hoofdbestuur Alg. B.K.Ambt.verte s-Gravenhage Ged.Staten der Prov.Utrecht Gntvanger der Hegistratie Commissie Uitbrei dingsplan en Grondbedrijf bericht omtrent de aanbieding van het perceel gronds,kad.bekend als sectie B.no.345» groot l.JlóO H.A. door de P U «B .iiL. vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord van hotel-pension "Bosch en Buin" op zijn terrein. Omtrent dit ver zoek wordt advies uitgebracht door den Birecteur van Gemeentewerken en den Inspecteur van Politie. zendt ter kennisneming een afschrift van een tot de Aegeering gericht adres i.z. de circulaire van den minister van Binnenlandsche Baken gericht tot 200 gemeentebesturen betreffende een toe te passen salariskorting op de gemeente- i ambtenaren. zendt een uiteenzetting van hun stand punt ten opzichte van de circulaire van den Minister van Binnenlandsche Baken d.d.4 September 1935 gericht tot 200 gemeentebesturen inzake een toe te pas sen salariskorting op de gemeente-ambte naren. deelen mede dat de provinciale bijdrage in de kosten van onderhoud van den weg Soest-Soesterberg over 1934 door hen is bepaald op f.1940.94. deelt mede, dat door den Minister van Befensie in beginsel is beslist, dat de ruiling van grond nabij het Vliegkamp kan worden gesloten. Ten behoeve van he maken van een ontwerp-overeenkomst wordt verzocht te berichten of de medewerking' van den Bed.Militairen Bond kan worden verkregen. adviseert niet in te gaan op de aanbie- I ding van J.G.Kedeman ora aankoop van een aan den L.Brinkweg gelegen terrein, groot 697O M2, kad.bekend als sectie A no.699 en 1982 tegen een koopprijs van f.1.per 112.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 565