num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud IU97 IO98 IO99 1100 1101 1102 1103 3e afd.ter secre tarie 3e Afdeellng Bir.Gem.werken Voorzitter -Oir .v.gem. werken Hoofd van den dienst Havee Commissie Grond bedrijf "biedt ter vaststelling aan*. a. het 3e suppl.kohier schoolgeld tot een bedrag van f.70.70 b. het 2e suppl.kohier schoolgeld tot een bedrag van f.450.60 wordt voorgesteld de uitzending van w<- loozen naar de Hijkswerkverschaffing t Hollecate, ingaande 28 October a.s. vu derorn ter hand te nemen. bericht naar aanleiding van het verzot van C.L.van <ijk om tegemoetkoming ing volge art.13 der 1.0.wet, dat de afsts van diens woning (Veenzoom lj naar de H.H.Heisjesschool 4210 meter bedraagt. biedt de vergadering ter vaststelling aan de nota van aanbieding der ontwerp gemeente- en bedrijfsbegrooting voor het dienstjaar 1936. bericht omtrent een ruiling en aankoop van grond met V.van Asch, zulks in ver band met den aanleg van een in het ont werp uitbreidingsplan geprojecteerden weg, aansluitende op den Kruisweg. He Commissie Uitbreidingsplan en Grondbe drijf kan zich met de voorgesteld gron ruiling vereenigen, doch adviseert der aankoop eerst in overweging te nemen, wanneer het uitbreidingsplan is goedgt keurd. deelt mede op welke wijze een oplossi: kan worden gevonden voor d^ gerezen moeilijkheden inzake privé' telefoonge sprekken over de huistelefooninstalla van het Raadhuis. adviseert niet in te gaan op het verz< van A.Bos om dezen te verkoopen een a; de Birkstraat gelegen stuk gronds, br< 66 meter en diep ongeveer 35 nieter ka bekend als sectie C.no.1115 en 45»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 567