f.nfi ■5* ;ld tot lid tot van w< .ffing t a.s. vj< verzo« ling iné e afsta aar de draagt elling ontwerp voor lankoop in ver iet ont serden 3g. -Je rondbe- Ld gron srt der lemen goedgf )lossi: 3 zen 'oonge stalla verz< een ai .s, brt ,erk< BESLISSING Afdeelinq A Aan merki noen I De betreffende kohieren worden vastgesteld, besloten wordt de uitzending naar de Dijkswerkverschaf fing te Bollecate ingaande 28 October a.s. wederom ter hand te nemen. Adressant te berichten dat zijn verzoek niet voor in- 1/ aAJ williging in aanmerking zal kunnen komen, aangezien de L Is, afstand van bedraagt zijn woning tot de school geen 5 A.h. De nota wordt behoudens eenige aanvullingen overeen- komstig het ontwerp vastgesteld. Besloten wordt in te gaan op het voorstel tot grond- V ruiling, doch omtrent het aankoopen van den grond on- y middellijk onderhandelingen te doen aanknoopen met den grondeigenaar. Voor deze onderhandeling ware den Direc teur van Gemeentewerken opdracht te verstrekken. Hij dient hierbij in overleg te treden met den heer Wet houder van gemeentewerken. H.j, 1 Besloten wordt het algemeen verood tot voeren van inter- locale privé' gesprekken buiten de Centraalpost om te handhaven. In bijzondere gevallen mogen privé' gesprek- 1HV*. ken gevoerd worden mits dezen door tusschenkomst van de Centraalpost worden aangevraagd en op het einde der maand onder overgave van een gesprekkenoriefje worden betaald. legen verkoop van den grond bestaat in beginsel geen Nj. bezwaar. Alvorens omtrent den grondprijs en den ver- koop een definitieve beslissing te nemen, zal aan den M' kooper verzocht worden het plan.van het te bouwen per ceel in te leveren. -P 4- v-i A rrO vi rr 1 v-i A /vi vl 4- /"l 4~ C2> r*» aVi r\ r\ 1 kï VI CT I l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 568