l| Volg- j num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u D i rvg emwerke n ÏÏeth«Gemeente werken Land.Ver.tot onderL Verz.tegen de nad». geY.van ferkloo sh en Ziekte te Rij swijk Bir.Gem.wer ken Ambt ."belast met dè boekh.van gem.- werken adviseert tot aankoop van een strook gronds, breed ongeveer 5 meter en diep ongeveer 87 meter, kad .bekend als secti' E.no.2113 en uitmakende een gedeelte va den ontworpen weg no.22C tegen een koop som van f.0.50 per 112 en voorts onder d door dezen genoemde voorwaarden. Je Commissie Uitbreidingsplan en Grond bedrijf kan zich met een aankoop als geadviseerd, vereenigen. stelt in verband met ingekomen verzoeken om uitbreiding der straatverlichting voor, aan den directeur van Gemeentewer ken opgave te verzoeken van de plaatsen in de gemeente waar eenige uitbreiding van de straatverlichting om eén of ande re omstandigheid dringend noodig is. verzoekt aan arbeiders bij de Phoenix brouwerij te Amersfoort, die gedeelte lijk werkloos zullen worden een toesla, te verstrekken op hun 32 urig arbeidsl volgens de crisissteunregeling. advies op schrijven van Staatsboschbeh inzake werkverschaffing en bebossching gronden geeft een overzicht van den stand der voor de werkverschaffing verleende ere dieten Bes: da t gror dat reke Je i koop i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 569