W/Ul W-ijoif 'f Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen strook en diep ils secti* ieelte va een koop 3 onder d »n Grond en als irzoeken ihting ie en te ver plaatsen ireiding i of ande is. 'hoenix deelte- toesla rbeidsl oschbeh sscliing id der ide ere Besloten wordt de eigenaar van den grond te berichten dat het Gollege bereid is den raad voor te stellen den grond aan te koopen voor f.ü.^C per hg onder voorwaarde dat alle bijkomende kosten als erfafscheiding e.a. voor rekening van den verkooper blijven. De kosten van overdracht zijn voor rekening van de koopster de gemeente. [A as J Ov' H iïl. ordt besloten conform het voorstel. Besloten wordt op het schrijven te antwoorden, dat het ^.jjA verzoek in overweging kan worden genomen zoodra de B.V.Phoenix een door den minister goedgekeurde wacht- geldregeling zal hebben ingezonden. l! Voorloooig wordt besloten omtrent het advies van het Staatsboschbeheer tot verplaatsing van het kampeerter rein het advies in te winnen van den Inspecteur van Politie. De voorzitter doet de toezegging zich met het Bestuur van het genootschap Utrechtsch Landschap en eventueel andere vereenigingen en stichtingen in over leg te treden omtrent het verstrekken van eenige finan cieels medewerking tot benoud van het natuurschoon dat ook in het belang is van vele anderen dan inwoners dezer gemeente. De vergadering kan zich met het overzicht vereenigen en besluit aan den xiaad het voorstel te doen de begroo ting dienovereenkomstig te wijzigen. Aan den Directeur van Gem.werken inlichtingen te vragen naar de redenen der overschrijdingen. i.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 570