Afzender of voorsteller num mer Korte i n h o u IIO9 Dir .Cfem.vjerken "bericht omtrent de "breedte van den uit weg, welke zou moeten dienen voor het perceel -d.no.75k, gelegen aan den Braamweg en over de mogelijkheid van ver koop van het resteerende gedeelte van perceel B.no.2040. De Commissie Uitbrei dingsplan en Urond"bedrijf kan zich met een verkoop vereenigen, mits, zoolang de in het ontw»uitbreidingsplan ontwor pen weg nog niet is aangelegd, ten "bate van het perceel D.no.75^ een servituut van uitweg ter Breedte van 3/2 meter ge vestigd zal zijn. Aan makelaar kan ware dit te gelegener tijd te "berichten. 1110 sïeth.v. Sociale Zaken 1111 Dir.gem.werken stelt voor aan het gemeentelestuur van Amersfoort te verzoeken te willen mede- deelen of de aldaar te houden cursussen voor intellectueelen kunnen worden "be zocht door Belangstellenden uit deze gemeente en zoo zulks mogelijk is onder welke voorwaarden. Biedt ter Behandeling aan eenige ver zoeken om Bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 571