"1- Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud 1112 1113 1114 1115 1116 maa 13 ch. Hulpbetoon} Cf.v.d.Hoef en B. Ch.StamiHolenstr 15 (O.Z.) Soest. Het Bestuur v.d. afd.Soest v.d.Aartej- dioscesanen Boe- ren en Tuinders- bond (A.3.T.B.) bestuur v.d.stich-j ting tot. beheer "van het Soester natuurbad Voorzitter deelt mede, dat de aanbeveling ter voor ziening in de vacatures Posthumus en van den Berg naar de meening van m.H.niet behoeft te worden gewijzigd. verzoekt aan den Raad vergunning tot verkaveling van perceel kad.bekend ge meente Soest sectie A.no.699 en 19^2 ge legen aan den Lange Brinkweg zulks vol gens overgelegd plan. Be dir.v.gern.werken brengt te dezer zake bij rapport van 18 'October 1935» no.29» afwijzend advies uit verzoekt een subsidie van f.30.-- uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor den [door hare organisatie te houden cursus in paardenkennis. |deelt mede dat de heer CSevenhuijzen .ontslag heeft genomen als lid van het jbestuur zijner stichting en beveelt in |die vacature ter benoeming aan een der ^volgende heerens l.J.S.van Buren - v. /eedestr .2Soest. |2.^.van Leden - Soesterb.str.77, Soest. stelt voor in verband met het door den Raad ij zijne vergadering van 26 Sep tember j.1. genomen besluit, dit Col lege ter vaststelling aan te bieden het Reglement op de vanwege de gemeente Soest te houden openbare aanbestedingen van werken en leveringen, welk regle ment aanvankelijk door 3.en 7. was vast gesteld op IC September j.1. Be Commissi Openbare Merken kan zich met dit regie iment vereenigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 575