Volg- j num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u 1117 1113 1119 1120 Commissie Openbar^ Werken Voorzitter 1121 1122 1123 kaats ch.Ilulpbe toon kaatsch.Hulpbetoon Ver ÏVri jw .brand weer van S'berg" te Soesterberg Voorzitter Hr.C.Huijer,0ranj e laan 31>te Soest deelt mede zich. te kunnen vereenigen met het rapport van den Rir.v.gem.werken d.d.29 Juli 1935» no.9kó inzake instel ling asch- en vuilnisophaaldienst tevens faecalié'ndienst deelt mede dat door den Raad overgegaan zal moeten worden tot de benoeming van leden der commissie van taxatie der gronden van het grondbedrijf voor de jaren 193& en 1937* verband daarmede zal den Raad een aanbeveling van twee personen voor elke vacature moeten wor den aangeboden. verzoekt verhooging van het haar over 1935 toegekende subsidie met een bedrag van f.21.COC. deelt mede dat het zich kan vereenigen met het voornemen van H.en /.den commies ter secretarie P.V.Blaas ter benoeming als secretaris-penningmeester van maat schappelijk hulpbetoon den raad voor te dragen zendt rekening van ontvangsten en uitga ven over het jaar 1934» vraagt of den Raad wederom moet worden voorgesteld de verhuring van de semi- permanente woningen met 2 jaar te ver lengen. verzoekt aan den Raad vergunning tot het| aanbouwen van 2 erkers aan zijn perceelj !gelegen aan de Spoorstraat hoek Rem- brandtlaan. Re dir.v.gem.werken brengt ite dezer zake bij rapport van 18 Ccto- ber 1935» no.6/l, advies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 577