BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No Besloten wordt den Raad voor te stellen betreffende het V aJj- instellen van een asch- en vuilnisophaaldienst tevens L - j'aecali end lenst overeenkomstig het rapport van den Ui- recteur-van Gemeentewerken d.d.29 Juli 1935, no.916. Voorts wordt besloten den Raad voor te stellen het be- noodigde crediet hiervoor te willen verleenen. Besloten wordt den Raad de navolgende aanbeveling aan p1 cJj te bieden ter benoeming van leden der Commissie van V tal taxatie der gronden van het grondbedrijf voor de jaren 1936 en 1937: 1. P.Beekman - u#van Veeren 2. tf.van Genderen - A.Legemaat 3. P.van den Bremer- Sukkel. 3esloten wordt den Raad voor te stellen het gevraagde £Cf/j- orediet ad f.2l.CGO.-- te verleenen, eventueel door beschikking uit de reserve. /Pt*. Z/y$/ I .Besloten wordt den Raad ter voorziening in de vacature Cs/ wan secretaris-penningmeester van Maatsch.Hulpbetoon a de navolgende aanbeveling aan te bieden: 1. P«.Blaascommies ter secretarie. sLjï.YI''* 2. V.P.H.Busch, controleerend ambtenaar. van de rekenin. Raad ter kennisneming wordt kennis genomen, lij zal aan den worden aangeboden. 'V Besloten wordt conform het advies van den uirecteur p? van Gemeentewerken d.d.19 Gctober 1935 no.34, afwijzend^, te beschikken cp het verzoek van adressant. •.ror,T.c;-j-|p-| van |-jftn Vfifti-zi tt.ft-p iinrnt. hpt-.1nt.fin. pC

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 578