/9u>. ieken .sindu- verviij- het te- -at ler ont- .ijkheid o nd s che water- etzlaan ering ngt hi er- er mg o' s de be- ing- de kos-l .de Joné: f stand laan. 8ESLISS N G Afdeelinq en No. Aanmerkingen jt 4 Conform het advies van den dir .v.gem.werken wordt "be- sloten deze aangelegenheid onder de aandacht te "brengen van de plaatselijke pluimveevereeniging secretariaat mevr .Bral, Vinkenweg 32) en met verzoek om mede te deelen of te dezer zake interesse "bestaat. J- V\ ^ede op voorstel van den .Jethouder van Gemeentewerken wordt besloten de Jirecteur te machtigen het werk uit te voeren op de wijze als in zijn rapport vermeld. iMjr. besloten wordt tot vaststelling van het schema als bij l? oa de stukken behoorende. Ov Conform, het advies van den Commissie Openbare werken wordt besloten de rioleering te doen uitvoeren na de totstandkoming van het algemeen rioleeringsplan voor de gemeente en den dir.v.gem.werken op te dragen de rioleering langs dezen weg in studie te nemen teneinde daaromtrent te gelegener tijd nader te rapporteeren. V fi s" f Besloten wordt op de aanbieding van de firma Ünegt en Bonen, inzake verzekering der politieauto tegen alle risico's in te gaan. Aangezien de aanbieding van de firma Schlencker te laats is ingekomen, wordt hieraan niet verder de aandacht geschonken. Je machtiging tot aankoop van de benoodigde beplantingen 1? voor de Banningstraat wordt verleend. V 11 Be wethouder van gemeentewerken deelt mede dat de dong in een terzake gehouden bespreking heeft medegedeeld bereid te zijn van de voorwaarde betreffende het aanleg gen van een tegeltrottoir, afgesloten aan den wegzijde door een trottoirband, afstand te doen. Jeze voorwaarde was reeds opgenomen in een door de Jong geteekende af standsverklaring. Besloten wordt thans een nieuwe ver klaring op te maken en deze ter teekening wederom aan te bieden. Voorts, na onderteekeningaan den Kaad voor te stellen over te gaan tot het in schending aanvaarden van de betreffende strook gronds. 4 li V oy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 580