Volg- num- i Afzender of voorsteller mer 1131 1132 1133 1134 1135 Distr.Hoofd van het 1'elef oondistr t Amsterdam M.Scheffe-r Soesterberg Dir .v.gem.werken Afd.Financiën J. v.d .Lichte ,3tadf houdersl.33»Soest Korte inhoud deelt mede dat in verband met den aard der bebouwing en het geringe verkeer t plaatse geen aanleiding bestaat om de plaatsing van een spreekcel in de buurtschap Hees te bevorderen. verzoekt zijn perceel Schoolweg 24 te hernummeren, en wel naar de Batenburg laan. De dir.v.gem.werken brengt hier omtrent advies uit bij schrijven d.d. 18 Oct.1935, no.16/18. bericht omtrent de aanbieding van N.V. Mulders Handelsmy. tot aankoop van een gedeelte van haar perceel voor brand weergarage. adviseert de rente van debet saldi dooi de woningbouwverenigingen en -stich tingen verschuldigd over het 3e kwarts. 1 1935 te bepalen als volgt: van 1 Juli tot en met 5 Juli op 4)2 van 6 Juli tot en met 17 Juli op 4 van 18 Juli tot en met 24 Juli op 3/2 voor 25 Juli op 5/2 van 26 Juli tot en met 2 Aug. op 6)2 van 3 Aug. tot en met 16 Sept.op 7/2 van 17 Sept.tot en met 3° Sept.op 6)2 verzoekt in de hem verleende vergunning voor den bouw van 8 dubbele woningen ar t de Stadhouderslaan een zoodanige wijzi ging aan te brengen dat het hem wordt vergund de minimum open ruimte tot de zij erfafscheiding aan te houden op 5 inplaats van op 7 M. (als in de vergunr. bepaald). De dir .v.gem.werken brengt b'-J rapport van 15 October 1935> no.35/16* gunstig advies uit. Van Vred in d een ten buur i tari ling len den die priv Het woni: burg De k bedr;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 581