'n V h, //3 en aard rkeer t om de ie 24 te inburg- hier- i d.d. ,n ÏT.V. ■an een irand- di doo:. tich- kwartai P P P P P P P 4)z 4 3/2 6;2 7/2 A 6?a gunnin ngen a: wijzi- ■vordt Dt de op 5 srgunr: ongt t J 55/162, BESLISSING Afd en eeling No. Aanmerkingen 4\. boN Van het schrijven wordt kennisgenomen, ^an den heer i'r ederiks hiervan mededeeling te doen en op te dragen in den vervolge voor het telefoneeren te zijnen huize een recht te heffen gelijk aan het "bedrag dat zou moe ten worden voldaan indien een openbare spreekcel in he1 buurtschap hees was geplaatst. Van de thans geldende tarieven, locaal zoowel als interlocaal, zal mededee ling worden gedaan aan den heer ïrederiks» Voorts zul len de ontvangen gelden moeten worden afgedragen bij den gemeente-ontvanger te gelijkertijd met de gelden die door hem worden gestort voor door hem gevoerde privé gesprekken. liet verzoek van adressant wordt ingewilligd, hijn woning zal in den vervolge geacht worden aan de haten- v burglaan te zijn gelegen en het nummer 21 te dragen. Je kosten van het nieuw aan te brengen huisnummer bedragen f.1. Besloten wordt van de aanbieding geen gebruik te maken, p? J\. Conform het advies van de afdeeling financiën wordt besloten. Overeenkomstig, het advies van den directeur van gem. werken wordt besloten op het schrijven gunstig te be schikken. V U> 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 582