Volg- j num- j Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud II36 1137 1138 II39 1140 Voorzitter K.G.Rupertarts te Soest -Oir .gem. werken minister van Soci ale baken ITat .verbond van gem.ambtenaren stelt voor overeenkomstig de bij raads besluit d.d.lo October 1934 gedane toe zegging aan A.deinsma en h.H.van Hilte beiden te Soesterberg een bijdrage te verleenen in de vervoerkosten per elec trischen tram van Soesterberg naar Amersfoort (R.K. U.L.0. school a/d test singel; van hun zoontjes Sikke i'heodor Reinsma en Gerardus Hendrikus van Hilt tot een bedrag van resp»f.9»42 en f.3* verzoekt aanbrenging van een vast buit licht van gemeentewege aan zijn percee Je dir.v.gem.werken brengt hieromtrent een gunstig advies uit. stelt het college voor om tot eenheid verplichting tot dragen van uniformpet ten voor de gemeentewerklieden te kome; door** a.. in het werkliedenreglement de noodige bepalingen daartoe op te nemen b. de oude distinctieven op de petten herstellen of alleen voor loonklasse I1 de in zijn rapport voorgesteld distinc' tieven aan te brengen» verzoekt nadere inlichtingen steunver- leening X.Joustra. verzoekt burgemeester en wethouders de uitspraak van den gemeenteraad van 29 Juli 1935 inzake credietoverschrijding natuurbad in een schrijven aan den tec] nisch ambtenaar le klasse bij gem.werk te willen verduidelijken in den door h aangegeven zin. l-r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 583