j raade me toe i Hilte ige te jr elec iar d /est .'heodor .n Hilt :I1 f.3' t "buit percee uitrent nheid ormp e t e kome: snt de nemen 3tten isse I1 ist ine' ïnver- Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt aan A.H.van Hilten en A.Reinsma te *"/xa/p- Soesterberg alsnog een bijdrage te verleenen ingevolge f het bepaalde bij artikel 13 der L.G.'/et ten bedrage van resp. f.3.14 en f.9»42. Re ontwerp-besluiten hiernevens als bijlage gevoegd, worden vastgesteld. *4/^ Besloten wordt adressant te berichten dat van gemeente- i* cAi- wege niet zal worden overgegaan tot het aanbrengen van een buitenlicht aan zijn woning. Voorts wordt te dezer zake besloten in den vervolge niet meer over te gaan tot het doen aanbrengen van buitenlampen aan woningen van doktoren, vroedvrouwen en inrichtingen voor zieken verpleging. Besloten wordt deze aangelegenheid te behandelen bij de W A- aanhangig zijnde wijzigingen van het werkliedenregle- ment, en voorzooveel noodig bij de behandeling betreffende instructies. van de lan den liinister mede te deelen dat inverband met het feit dat Joustra als "machinist in de groote vaart" werkzaam is geweest, hij niet is beschouwd als "Arbei- j der". Aangezien bij gelijkstelling van het vorenstaande ook andere twijfelgevallen naar voren zouden Kunnen ko- llmen heeft het college gemeend hem niet in den steun te li moeten opnemen. rs de .n 29 jding n teel .werkt oor h i"-an den technisch ambtenaar le klasse mede te deelen conform hetgeen door den Voorzitter in de raadvergade ring van 29 Juli 1935 i-s gezegd (zie raadsnotulen blz, 194) en waarmede de Raad zich heeft vereenigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 584