Afzender of voorsteller num mer Datum Korte inhoud 1141 1142 1143 1144 1145 1146 Dir .v.gem.werken maatschappelij k Hulp "betoon Bir.gem.werken Stichting tot be- heer v/h Soester natuurbad te Soest Afd.Financiën öir.gem.werken zendt adviezen tot betaling van den eer sten termijn der aannemingssom ad f.385»-- (7° A van f.550.--; vermeerder met f.149»meerderwerk, totaal f»534. wegens verrichte werkzaamheden (schilde ren, saus- en behangwerken) aan de ge meentegebouwen aan de fa.J.van Schaik dn. te Soest deelt mede, dat een bijdrage van f.C.30 per dag ten behoeve van pupil Jolfsen voor rekening van h.H.zal worden genome- deelt mede dat het noodzakelijk is een wijziging aan te brengen in de aan H.Ï*. Hieveen van Bijkum verleende vergunning ingevolge de 'Bioscoopwet, zulks inver- band met de uitbreiding van het aantal zitplaatsen van 99 tot 111 stuks. biedt ter goedkeuring aan, de in hare bestuursvergadering van 21 October 1935 vastgestelde begrooting voor het jaar 1936. zendt naar aanleiding van de door den Pensioenraad in 1934 gedane navordering groot f.65^8,47 wegens te weinig betaal de pensioensbijdragen over de jaren 19221 t/m 1931, een opgave van hetgeen over h tijdvak 1 Juli 1925 t/m 31 Becember 193 te weinig en te veel verhaald is, resp. ;f.1269.95 en f*26.57 en verzoekt voorts te mogen vernemen welke bedragen ineens of in meerdere termijnen kunnen worden ingevorderd biedt ter behandeling aan eenige verzoe ;ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 585