yf' 1 BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. den eer ■me erder. f-534. schilde- de ge- >chaik i f.0.30 >lf sen 1 genome. is een .au H.51 ■gunning inver- aantal hare er 1935 jaar r den rdering "betaal ren 1922 over h iber 193- resp. voorts ineens 7! orden verzoe van de lot uitbetaling van den eersten termijn der aannemings som ad f.385.-- vermeerderd met f.149.-- meerderwerk wordt besloten. Besloten wordt mede te deelen aan Huize de la Balie te s-Hertogenbosch dat op het verzoek gunstig is be schikt en de betreffende nota aan Maatsch.Hulpbetoon, k/„ alhier, kan worden gezonden. Conform het advies van den directeur van gemeente werken wordt besloten. De begrooting wordt goedgekeurd. Besloten wordt de navolgende regeling te dezer zake te treffen: verschuldigde bedragen t/m f.15*in te vorderen in 1 /h* jy,. maand.termijn of f.3.- J p.w. t/m f.30*in te vorderen in 2 maand.termijn of I i p »w t/m f.45»in te vorderen in 3 maand.termijn of f .3.p.w. enz. Belet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht d.d. 23 Gctober 1935 no.35/169, 35/167. 35/163, 35/153». 35/152 en 35/164 wordt besloten de aanvragen no.l/1159» I/H56, 1/1152, 1/1142, 1/1141 en 1/1153 in te willigen. V aAi 11 V Vchi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 586