kc 3 5 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1147 J .jhensink,Radema- kerstr.10, S'berg verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.13 der bouwverordening voor het op richten van een woning op perceel sectie i-.no»2l31 gelegen aan de Kademaker straat! hoek Postweg tot op een afstand van 4 Meter uit de achter erf af scheiding. De dir.v.gem.werken brengt bij schrijver! d.d.9 October 1935» no.2/12 te dezer zake advies uit, terwijl bij rapport vaal 23 October 1935» no.2/13» nader advies wordt uitgebracht. 3e ont direct 1148 Afd .Financiën legt over een nota van A.J.J.de Ruiter electricien te Soest groot f.53»^ wegens verrichte werkzaamheden met bij- 1 levering van materialen terzake reparatil van de sirene op het raadhuis welke doorl brand was beschadigd en verzoekt te mo- 1 gen vernemen of deze tot gemeld bedrag kan worden betaald. tieslot schil 2 Kaar toelic 1149 3e afdeeling Door de lï.V. Anker Kmaille fabrieken, alhier worden met toestemming van den Rijksdienst der fif.V. en A.3. 7 a 8 Duitschers in dienst gehouden, wier ver gunning 31 Dec. a.s. afloopt. De Direc teur der ü.V. verzocht telefonisch er bij den Rijksdienst van onzentwege op aan te dringen, dat deze vergunningen worden verlengd, aangezien hij zich an ders genoodzaakt zou zien de fabriek te sluiten, waardoor 40 a Hollandsche arbeiders werkloos zouden worden. [Beslot kf te JLijkhe pij ge te ver 1150 D ir.gem. werken brengt rapport uit omtrent een door J. Pranger ingediend plan tot wijziging van het bouwplan van een dubbel woonhuis, waarvoor hem bouwvergunning is verleend op 25 Juni 1935* peslote kan gem 1151 Dir.gem, werken vraagt machtiging tot hernummering van de huisperceelengelegen aan de linker zijde van den Smitsweg (oneven kant). peslote; koorts met inai kennis 1 r n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 589