Volg- i num- Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 125 1 24 125 126 Technisch Ambte- 6 Pebr naar Bouw-en Woningt o e z i ch t '55 H.J.v.Leeuwen Majoor van Po litie Soest 51 Jan'35 no1184 Technisch Ambte- 25 Jan.'55 naar Bouw- en Woningtoezicht Ged.Staten. Utrecht no.3Ö1G 22 Jan.'55 127 C.G.J.van Heijst tijdel.opz.teeke naar bij den dienst van O.W. Soest 1 Eebr'55 no.1677 128 R.K.Schoolbestuur 26 Jan.'55 te Soest. no.3575/ 5574 129 jMr.E.H.P.Eosen- iboom. Amsterdam. 51 Jan55 no.2655 biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning met de daar bij benoodigde teekeningen en beschei den verzoekt het bepaalde bij art.7 der salarisverordening geldende voor het politiepersoneel niet op hem van toe passing te verklaren. bericht naar aanleiding van het aan Ged.Staten verzonden adres dd. 19 Januari 1955 van J.Olyslager. deelen op verzoek van den Minister van Binnenlandsche zaken mede dat aanvragen om rijkssteun in de kosten der gemeente huishouding en/of een extra bijdrage uit het werkloosheids- subsidiefonds over 1955 zoo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 7 februari 1955 moeten zijn ingediend. De aanvragen dienen vergezeld te gaan van een vastgestelde begrooting. verzoekt, aangezien hij geen vaste aanstelling heeft gekregen, zijn sa laris te bepalen naar een bedrag van 2400,= per jaar, inplaats van het uitgetrokken bedrag ad 2200,= per jaar. vraagt uitbetaling van de navolgende bedragen wegens het aanbrengen van rijwielrekken ten behoeve van de hier onder vermelde scholen: 115,15 voor de R.K.U.L.Ü.school. 132,60 voor de R.K.Jongensschcol deelt mede dat de Rechtbankte Utrecht de Wed.Walet-van der Meer niet-ont- vankelijk heeft verklaard in haar eisch en haar veroordeelde tot beta ling van 100,= salaris benevens de verschotten als proces-kosten. Ingevo. afd. n' d e no s Beslot advies door d Voorts ris, d salari Beslot inhoud bouw- Op gr o kosten bijdra in aan te zen Beslot aanste kenaaa salari vaster Het o\ alsnog Beslot school j Omtrer aan de word er. Van h kenni

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 59