f r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen -paalde in Je ontheffing wordt verleend conform het advies van den iT het op- directeur van gemeentewerken. jeel sectie r aakerstraat ld van 4 Ling. schrijven i dezer •apport van ir advies ;e Huiter Besloten wordt de firma de Huiter te verzoeken het ver- 7^-3,/p '3 »8o schil aan te toonen tusschen zijn prijsopgave d.d. G/ i met bij-ifo 'haart 1935 en d-e rekening en dat verschil te willen :e reparati| toelichten, welke dooi kt te mo- d bedrag rieken van den a 8 wier ver' Je hirec- isch er sege op nningen zich an- ibriek te Ilandsche en. door J. liging van mhuis verleend •ing van e linker kant 3eslot.enwordt een verzoek om advies van den Hijksdienst if te wachten. Voorts wordt door het College de wensche- lijkheid uitgesproken te trachten een naamlijst van de 40 st 5^ arbeiders werkzaam op de fabriek, in handen te krijgen. Op de naamlijst de woonplaats van de arbeiders te vermelden. esloten wordt conform het rapport van den directeur yan gemeentewerken d.d.26 Gctober 1935» no.1/1091 iA>- 11 besloten wordt de gevraagde machtiging te verleenen. Gorts wordt besloten door middel van een publicatie, Met inachtneming van een termijn, de hernummering ter kennis te brengen van belanghebbenden. 'G v kin.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 590