Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1153 Dirv.gem. werken. Best «Ver.voor Pluimveeteelt en Konijnenfokkerij "Soest en Omstr." Commies ter Se ere' tarie, chef v.d. 3e afdeeling Dir.gem.werken P.Worp,K.Brinkweg 22b, Soest W.Heere, Prins Hendriklaan 17, Soest Te chnAmbt e naar Ca sbedr ijf "bericht, dat de schoolborden der o.l. school te Soesterbergwel geschilderd moeten worden, doch dat er geen crediet voor aanwezig is. Ben crediet van f.50.. zou noodig zijn. vraagt of de heeren Burgemeester, Jet- houders en Secretaris zitting willen nemen in het Bere-Comité voor de te hou-j den tentoonstelling op 24 en 25 Dec.a.s, doet een Bota toekomen "betreffende het reorganiseeren van de werkzaamheden op zijn afdeeling. adviseert aan het "bestuur van de Coöp. Bakkerij "Bes ferkmans >/elvaart", Molen-ï str.J.Z.82 te Soest ontheffing te ver- leenen van het "bepaalde in art. 14 sub d der Bouwverordeningvoor den bouw van een bergschuur op het perceel kad.bekendl in sectie H.no.2599 tot °P een afstand van 0.5b M.uit de linker-zijerfafschei ding. deelt mede dat hij zijn verzoek om ver gunning ingevolge de Bioscoopwet intrekt verzoekt verplaatsing van een boom, staande vóór den ingang van zijn perceel| Be dir.v.gem.wekren brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d.d.23 Oct. 1935» no.1075. verzoekt goed te keuren dat muntgasver- bruikers, die niet in staat zijn de me ter huur te voldoen en hierom de meter willen doen wegnemen, het gedeelte der meterhuur, dat niet uit de ingeworpen geldstukjes verrekend kan worden, aan b bedrijf schuldig mag blijven totdat het achterstallige weer met het a.s.zomer- jverbruik kan worden ingehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 591