5 "3- V.. A v V li. er o.l. childerd n crediet van f.50.- er, :iet- willen ie te hou- 5 Jec.a.s, ende het leden op ie Goöp. t"holen te ver- .14 sub d oouw van kad.bekend afstand Taf schei- c om ver it intrekt joom, jn perceel •omtrent 13 Oct. itgasver- jn de me- i meter ilte der jworpen in, aan be >taat het 5zomer- Afdeeling ESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt den Kaad voor te stellen een crediet ad f.50.-- te verleenen. Van het schrijven wordt kennisgenomen. Conform het advies van den Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf d.d.24 Oct.1935 no.42l9/l wordt besloten. V1 c*S V y fci Besloten wordt mede te deelen, dat de Burgemeester, de Secretaris en wethouder de Bruyn zitting zullen nemen in het Bere-Comite, daar er één vacature is. Besloten wordt conform de nota van den Oommies der 3e afdeeling, de voorgestelde reorganisatie in te voeren en daaraan de hand te doen houden. Ucnform het advies van den directeur van gemeentewerken wordt besloten de gevraagde ontheffing te verleenen. t> cM' v ktf Besloten wordt adressant mede te deelen, dat op zijn p? verzoek niet kan worden ingegaan, doch dat verplaatsing voor zijn rekening kan geschieden, nadat een bedrag ad f.4.-- bij den gemeente-ontvanger zal zijn gestort. V Hun k? Je H.V19.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 592