Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud 1159 1160 1161 1162 Best.v.d .Ver.voor Pluimveeteelt en Konijnenfokkerij Be Voorzitter Directie v.d. ISf.V Prov.Utr.Electr hy. D i r gem. w er ken 1163 1164 3e afdeeling >7 .v.d .Grif tOssen damweg 2, Soest verzoekt Beschikbaarstelling van een medaille voor de op 24 en 25 Dec. a.s. tehouden tentoonstelling van pluimvee en konijnen. stelt voor over te gaan tot vaststelling van pensioensgrondslagen van: G.G.J.van Heijst, J.J.Gerritse en Cj. Th.J.Hegter, resp.met ingang van 1 Aug.1935, 1 April 1935 en 1 Aug.1935 en wel op de volgende bedragen: aut. f.2000. b*. f.1560.— en c. f.3850.--. verzoekt bericht of bezwaren bestaan tegen het als proef ophangen van een jtweetal nieuw ontworpen straatverlich- itingslampen op de Amersfoortschestraat nabij Soesterberg. Be Bir .van,gem.werken deelt mede dat naar zijne meening hier tegen geen bezwaren bestaan. deelt mede dat Joh.7.de Rijk ontheffing behoeft van het bepaalde in art.8 der bouwverordening zulks tenbehoeve van derj bouw (waarvoor echter reeds vergunning verleend) van een dubbel woonhuis aan den Klaarwaterweg op perceel sectie G. no.3593 ged. Te dezer zake wordt gead viseerd ontheffing te verleenen onder voorwaarde van storting van een bedrag van f.260.40 in het Jegenfondszijnde voornoeind bedrag l8.6o x f .12.-- is f.223.20 voor aanlegkosten en 18.60 x f.2.-- is f.37.2O voor onderhoud, als- Imede van afstand van een strook gronds izulks teneinde de Klaarwaterweg op een breedte van 12 K. te brengen. Kan aan de gezinen van de naar de rijks-| werkverschaffing uitgezonden arbeiders, a.s.Zaterdag een voorschot van b.v. f10-op het verdiende loon worden uitgekeerd jdeelt mede, dat hij in staat is f.2. per week bij te dragen in de kosten vani verpleging zijner moeder in het gesticWj "W.A.Hoeve" te den Bolder, en verzoekt mitsdien de bijdrage te willen betalen op dit bedrag, instede van op f.4.P*| eslot stelle ^C.G J.J Sj. P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 593