\rd, Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1165 1166 H67 Directie v.d. k.V. Prov.Utr.Electr My 1168 Insp.Y»Politie 3e afd.ter secre tarie oir .v.gem.werken Korte inhoud verzoekt aan den controleur voor de steunverleening op te dragen om in geval len van vermoedelijk gepleegde oplich ting een gedocumenteerde aangifte, met alle daarbij behoorende gegevens te doen deelt mede, dat H.J.L.van Vugtwonende 'Da Costalaan zich bereid heeft ver klaard tot betaling van eene bijdrage in de kosten van verpleging zijner echt- genoote in het gesticht voor krankzinni gen "d.A.Hoeve'1 te den Bolder en wel tot een bedrag van in totaal f.5*Per wee* zijnde een bedrag ad f.3.-- door hem zelf en een bedrag ad f.2»door zijn zoon te betalen. verzoekt vergunning tot het leggen, heb ben en houden van een telefoonkabel varid den telefoonkabel in den Pelikaanweg, hoek kachtegaalweg, door den Ifachtegaal- weg en den Vinkenweg naar de nieuwe wo ning van den monteur '/erkhoven. De Bir.v.gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven d.d.22 bet. 1935, no.1028. Ibiedt ter behandeling aan eenige verzoe- jkem om bouwvergunning vergezeld van de 'noodige teekeningen en adviezen. seslot >en ve: len coi Ifeijn b< ieslote ;en bij .e opns leslote bruikei taling eigendo in gebr verschu ieder j ie let 0. bet.193 sn de a:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 595