Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m J. Cf. Cornelissen, Parallelweg ló Leerdam. Vereeniging van werkzoekenden met volledig M.0.be voegdheid A.de Haadt, agent van politie, te 5oesterberg Vereeniging Vrij - willige Brandweer i Soesterberg. iechn. Ambtenaar Bouw- en oning- toezicht Afd. financiën. Korte i n h o u brengt onder de aandacht, dat hem door verschillende Gemeentebesturen opdracht is verstrekt tot het vervaardigen van den nieuwen legger van wegen en voetpa den en verzoekt hem toe te staan met een proeflegger en Kaart te verschijnen, teneinde het College een idee van het werk te geven en zoo noodig over verde re condities van gedachten te wisselen. verzoekt met de werkloosheid van hare leden rekening te willen houden. maakt bezwaar tegen het besluit waarbij hem een vergoeding wordt toegekend van f.75,-- per jaar voor schoonnoudenver warmen en verlichten van de hulpsecre tarie te Soesterberg. an vraagt machtiging tot aankoop van een brandbluschapparaat en een rookmaskcr. deelt mede, dat door .van Breunelen, wonende Beckeringhstraat 34 vergunning is gevraagd voor den bouw van een bloz van zes woningen op een terrein, gele gen aan de Schrikslaan, sectie ü.nos. 939 gel* en 940 ged. en deelt naar aan leiding hiervan mede, dat de bebouwing voorschriften behoorende bij het ont- werp-uitbreidingsplan, ian de Schriks laan geen blokbouw toelaten, doch ma ximum dubbele woningen. adviseert de rente van debet-saldi de de woningbouwvereenigingen en -stich tingen verschuldigd over het 4e kwar taal 1934 te bepalen op 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 5