Volg num- Afzenaer of voorsteller Korte mer 1177 Hoofd 2e afd. 1178 Gedeputeerde Sta ter. van Utrecht. de schrijfmachine, behocrende op de 2e afdeêling, een van ae eerste aange schafte machines, vertoont meerdere teekenen van slijtage. Daardoor beant woordt ze niet meer aan de eischen van de administratie. Het aantal gemeenten alwaar het persoonskaartenstelsel wordt) ingevoerd, vermeerdert langzamerhand en daaronder is thans ook utrecht, zoo- dat het vereischte typen van dergelijke kaarten ook voor Soest een dagelijksch werk wordt. Daarbenevens bestaat het voornemen om met ingang van 1 Januari a.s. in navolging van vele gemeenten dg verhuisbiljetten op e schrijfmachine te vervaardigenzulks terwille van de duidelijkheid, en ook om de duplicaten tegelijk te kunnen maken door middel van carbonpapier, uocr de firma Mool- huizen is een aanbod gedaan van ƒ.05,= voor een machine met groote wagen, wel ke voor vernuisbiljetten nooaig is. Voor de oude machine wil hij j .2p,= ge ven, zoouat ae kosten y.bO,= zullen zijn. Daarbij komt, dat ae aangeboden machine een kleiner lettertype heeft dan de oude, hetgeen van veel belang is. De firma Moolhuizen biedt 2 jaren schriftelijke garantie. koninklijk no.55, zenden een afschrift van het besluit van 11 üctober 1935, Waarbij ongegrond is verklaard het be roep van den raad tegen hun besluit v 11 16 April 1 935, 3e aideeung nr.ilob/ypuj] tot ontnouamg van goeukeuririg aan a beslot schrij vragen Beslet saldo ƒ.20.7 som de de gemeentebegrocting voor net raadsbesluit van 13 k'art 1935, 4e afd. nr.21/385 tot wijziging di-n|| begrooting; jc. de begrooting van het grondbedrijf voer 1932» jZij verzoeken opnieuw vaststelling der jbegrooting, .waarbij met deze beslissm is rekening genouden en onder intrek king van net raausDesluit au. 12 April 1935, een nieuwe verordening tot hef- ifing van opcenten op de germ belasting vast te stellen. jentef onds-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 601